Troska o jakość

Kto przeprowadza kontrole jakości handlowej?


Zadania związane z kontrolą jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, wynikające z przepisów Unii Europejskiej, wykonywane są w Polsce przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

GIJHARS realizując swoje zadania na rynku świeżych owoców i warzyw:

 • przeprowadza kontrole zgodności produktów z normami unijnymi na rynku wewnętrznym
 • przeprowadza kontrole zgodności produktów z normami unijnymi w punkcie wywozu oraz przywozu z zagranicy
 • prowadzi bazę danych o handlowcach wprowadzających na rynek świeże owoce i warzywa


Jeżeli produkty spełniają wymagania określone w normach unijnych, po przeprowadzeniu kontroli zgodności wydaje się świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw. Jeżeli nie – wydawany jest protokół niezgodności.


Na czym polega kontrola jakości?


Kontrola warzyw i owoców obejmuje co najmniej jedną z następujących czynności:

 • sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację, atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów świadczących o jakości handlowej
 • sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji oraz warunków jego przechowywania i transportu
 • oględziny
 • pobranie próbek oraz ich ocenę lub badanie laboratoryjne
 • ustalenie klasy jakości


W wyniku kontroli wojewódzki inspektor może:

 • zakazać wprowadzania do obrotu produktu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu bądź składowania

 

 • nakazać poddanie takiego produktu określonym zabiegom, np. przesortowanie, zmiana opakowania, zmiana oznakowania
 • zakazać składowania produktu w nieodpowiednich warunkach albo jego transportowania środkami transportu nienadającymi się do tego celu
 • przeklasyfikować produkt do niższej klasy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych dla danej klasy jakości handlowej
 • nakazać zniszczenie produktu na koszt jego posiadacza


Jakie wymagania stawiane są firmom handlującym warzywami i owocami?


Firmy handlujące warzywami i owocami są zobowiązane do przestrzegania norm ogólnych i szczegółowych. W praktyce norma ogólna odnosi się do niemal wszystkich owoców i warzyw znajdujących się w obrocie handlowym, a obejmuje ona:

 • Minimalne wymagania dotyczące jakości


Produkty powinny więc być:

 • całe
 • zdrowe – nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia
 • czyste, praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych
 • praktycznie wolne od szkodników
 • praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki
 • wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego
 • wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków
 • w stanie, który umożliwi im wytrzymanie transportu i przeładunku oraz dotarcie do miejsca przeznaczenia w zadowalającej postaci

 

 • Minimalne wymagania dotyczące dojrzałości


Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. Cechy te muszą umożliwiać dalszy proces dojrzewania w celu osiągnięcia odpowiedniego stopnia dojrzałości.

 

  • Oznaczenie pochodzenia produktu


  Pełna nazwa kraju pochodzenia w przypadku produktów pochodzących z państwa członkowskiego podawana jest w języku kraju pochodzenia lub w dowolnym innym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia. W przypadku pozostałych produktów informacja ta podawana jest w dowolnym języku zrozumiałym dla konsumentów kraju przeznaczenia.

  Jakie warzywa i owoce objęte są szczegółowymi normami?

   

  Warzywa i owoce objęte szczegółowymi normami mają dodatkowe wymogi, których handlowcy muszą przestrzegać. Do owoców i warzyw z tej grupy zalicza się:

  • jabłka, owoce cytrusowe, owoce kiwi, sałatę, endywię o liściach kędzierzawych i endywię o liściach szerokich (Batawia), brzoskwinie i nektaryny, gruszki, truskawki, paprykę słodką, winogrona stołowe, pomidory


  Podczas kupowania tych warzyw i owoców warto zwrócić uwagę, czy sprzedawca udostępnia nam informacje na temat:

  • kraju pochodzenia
  • klasy produktu
  • nazwy odmiany lub typu handlowego


  Na produktach paczkowanych, oprócz informacji przewidzianych w normach, należy podać również masę netto. Wymaganie podawania masy netto nie dotyczy owoców i warzyw sprzedawanych na sztuki. Jeżeli ilość sztuk jest widoczna i łatwo może być policzona z zewnątrz opakowania, informacja o ich liczbie nie musi być podawana. W przypadku, gdy łatwe policzenie nie jest możliwe, na etykiecie należy podać liczbę sztuk.

  Źródło:

   

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych